Integritetspolicy

Integritetspolicy

INTRODUKTION

Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som en enskild person (till exempel namn, adress, bilder, IP-nummer etc.) som vi får in via våra webbplatser och e-post kommunikation.

Syftet med denna policy är att du ska känna dig säker på att vi behandlar informationen om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, se dataskyddsförordningen (GDPR) hos datainspektionen.se. I policyn beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Åsa Sjöberg. Vidare beskriver policyn dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter, vi säljer eller överför aldrig dina personuppgifter till en annan part på annat sätt än vad som krävs för dig att genomföra köp eller kontakt med oss, allt enligt denna policy, du är alltid välkommen att kontakta oss för några frågor. Kontaktinformation hittar du längst ned på sidan.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig och för vilket syfte?

Syfte #1 Behandling av personuppgifter vid inköp av produkter

För inköp av produkter i webbutiken eller via telefon, samt erbjuda support. Korrespondens avseende genomförandet av köpet.

Behandling som utförs

Behandling av betalning, som till exempel fakturering, kontroll av betalningshistorik och insamling av kreditinformation, leverans av produkter och intern administration, samt support och felsökning.

Kategorier av personuppgifter

E-post, namn, telefonnummer, adress, kundnummer, org.nummer.

Rättslig grund för behandlingen: Fullgöra avtalet. Denna insamling och behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig (se våra villkor). Om den begärda informationen inte lämnas kan vi inte uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet.

Lagringsperiod: Tills avtalet har upphört.

——————————————————————————————————-

Syfte #2 Fullgöra rättsliga förpliktelser

Fullgöra rättsliga förpliktelser mot myndigheter

Behandling som utförs

Nödvändig administration och arkivering för att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser (t.ex. lagar och förordningar avseende bokföring och skatt).

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, org.nummer, adress, telefonnummer, orderhistorik, användarID, kundnummer.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Lagringsperiod: Som lagligen krävs (t.ex. 7 år enligt bokföringslagen).

——————————————————————————————————-

Syfte #3 Besvara och hantera e-post.

Besvara och hantera e-post vid kundkontakt.

Behandling som utförs

Administration, lagring och kontakt.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post och ytterligare information som avsändaren väljer att lämna.

Rättslig grund för behandlingen: Fullgöra avtal eller berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att upprätthålla kontakt med kunder och intressenter.

Lagringsperiod: Till dess att ändamålet med e-postmeddelandet är uppfyllt.

KÄLLA FÖR INFORMATION

Vi behandlar bara personuppgifter som du har lämnat till oss eller det som registreras i samband med dina inköp och användningen av våra tjänster. I vissa fall kan vi komplettera dessa uppgifter med information från tredje part för att utvärdera och förbättra våra digitala kanaler och tjänster. Den information som vi samlar in från sådana tredje parter är följande:

  1. Adress och företagsinformation från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adress och uppgifter till dig.

 

INFORMATION TILL ANDRA MOTTAGARE

När det är nödvändigt för att utföra våra tjänster använder vi externa leverantörer (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan behandla personuppgifter som lämnats av dig eller de personuppgifter som samlas in via vår hemsida eller genom de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss med följande:

  1. Betalningslösningar (t.ex. banker och andra leverantörer av betalningstjänster).
  2. IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, tekniskt stöd och underhåll av våra IT-lösningar).
  3. Logistik (företag som hanterar leverans av köpta produkter)
  4. Statistik (företag som hanterar statistik av våra tjänster). Vi samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på våra webbplatser:
  • IP-adress
  • Webbläsare
  • Operativsystem
  • Besökta sidor

 

Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång och bara dela information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. Vi kontrollerar alltid att våra leverantörer kan uppfylla våra krav och att de har tillräckliga skyddsåtgärder. Vi kräver att de skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och relevant lagstiftning och avstår från att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att ge oss den överenskomna produkten eller tjänsten.

SAMTYCKE

I samband med din registrering, beställning eller e-post konversation samtycker du att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtal eller berättigat intresse gentemot dig.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för eller om du inte längre önskar ta emot information från oss. Observera att när det är nödvändigt kan vi behöva avvisa din begäran, till exempel om personuppgifterna behövs för skatt- eller bokföringsändamål.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen. I sådana fall kan vi behöva undersöka situationen ytterligare innan ett beslut fattas.

Om dina lämnade personuppgifter inte längre är aktuella så har du rätt att kontakta oss för att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.
Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss, se ”Kontaktinformation” längst ned på sidan.

SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte går att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på datainspektionen.se.